องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]112
22 การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]114
23 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]114
24 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]114
25 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]114
26 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]117
27 การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]119
28 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]118
29 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]115
30 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]117
31 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]113
32 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]115
33 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]117
34 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]113
35 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]116
36 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]114
37 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]121
38 การรับชาระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]122
39 การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]123
40 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]117
 
|1หน้า 2|3