องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานขนอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม) ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในการประชุมครับที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

    เอกสารประกอบ ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง