งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกรับชำระตามโครงการออกให้บริการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้...


  ภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลทัพรั้ง   

งาน ปภ. อบต.ทัพรั้ง ได้จัดรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับชาวบ้านโกรกมะขามป้อมเพื่...


  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ออกบริการประชาชนในการรับชำระภาษีท...


  กำหนดออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567