วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-056-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-058-040 และจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซ่อมจอภาพแบบ LCD) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-056-028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มโกรกมะขามป้อม - เชื่อมถนนสายหนองตอ - ดอนเปล้า หมู่ที่ 19 บ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2561
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1(กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง