วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินพรีมิก) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนคันดิน ตลุกชงโค - หนองปรือ หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง