วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ํกปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหงที3(มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาผงเคมีแห้งบรรจุเครื่องมือดับเพลิงชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อจัดซุ้มกิจกรรมและของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง