วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) และศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม ตามโครงการให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , ค่าดอกไม้พิธีเปิด และค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 และ TK - 410 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทัพรั้งเดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง