วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ค่าดอกไม้พิธีเปิด และค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผุู้ติดตาม ตามดครงการหมู่บ้านปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1(กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน( รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ี่๒(หนองยาง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง