วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต้นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาของสัมมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน จัดหากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณ์และจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมางานยานพาหนะ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้งประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
12  มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์(ดีเซล) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน