วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไผ่ (คุ้มกะปะ) หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง