วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายทัพรั้ง - โนนสง่า หน้าโรงเรียนบ้านกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการจัดทำปฏิทิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-056-001 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-056-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม , คลอรีน) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-061-070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตาม โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านเดิ่นตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง