วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสี่แยกหนองเกตุ บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเส้นคลองอิสาน ตลุกชงโค - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ไซริ่ง เข็มฉีกยา เหรียญ และบัตรประกัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกระทุ่ม - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 84 วัน ทำการ