วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำมันตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกะบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านดอนขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโคกดินแดง - ดอนขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง