วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฎิบัติการฮาด์แวร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัดรายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์ นครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง