วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เช่าเครื่องขยายเสียง จัดตั้งเต้นท์ จัดตั้งเวทีกลาง พร้อมผูกผ้าตกแต่งเวที โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3(มาบลาน) ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดทำฝายแบบประชารัฐภายใต้โครงการ คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่ - ห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทัพรั้ง - โคกเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลเครื่องสูบน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง