วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 และบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ่ายเอกสารเข้าเล่มและป้ายประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง