วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฎิบัติการฮาด์แวร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัดรายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นั่ง โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์ นครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง