วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กร่วมกิจกรรมบนเวที ตอบคำถาม แสดงความสามารถ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดวุ้มกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที พร้อมผูกผ้า ทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เต้นท์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายเลขครุภัณฑ์ 416-053-022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินพรีมิกสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์รถยนต์ (EMS) ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง