วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อธงสีปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้านกุดไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อตามโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนบริเวณจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง