วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-054-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-060-064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม 8 ประการ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อจัดหาชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียนและครูบุคลาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อพันธุ์ไส้เดือนพร้อมอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินจำกัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการค้า ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง