วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
โครงการป้องกันและและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561(1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง ชนิดพ่นหมอกควัน 2. ทรายอพเบท)
14  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 (จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ , คู่มือ , แผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการป้องกันและควบคุมดรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
8  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง