วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 และบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ่ายเอกสารเข้าเล่มและป้ายประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง