วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำมันโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 และ TK - 410 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำรวจ โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง