วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - หนองยาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างงานขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (ขษร 155) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คน้ำยาแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์ สำหรับเครืื่องปรับอากาศของสำนักงาน จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 และ TK - 410 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่องสามพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง