วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมาบค่าย ทำนบพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างดำเนินการจัดทำและประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมาบค่าย ทำนบพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง