วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์กองการศึกษา (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง