วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายกุดไผ่ห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง กว้าง 7 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 417-056-004 เคียวเซร่า FS 6525 TK 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายตะเคียนงาม - โนนลอยโกรกพระงาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางตลุกชงโค - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง