วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านเดิ่นตะโก (คุ้มเดิ่นเห็ด) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อท่อพีวีซีประปาทดแทนท่อประปาเดิม ถนนสายปะคำ - บ้านเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทัพรั้งเดิ่นตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่่่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)