วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก ม.4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มกะปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนขวาง (คุ้มโนนชบู) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม วัดเดิ่นเห็ด ตำบลทัพรัั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บปกเข้าเล่ม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนทุกสาย ภายในบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง