วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผุู้ติดตาม ตามดครงการหมู่บ้านปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุหินคลุก โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางกุดไผ่ - ห้วยสามขา ช่วงบ้านกุดไผ่-ห้วยหุงเกลือ-มาบลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1(กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน( รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ี่๒(หนองยาง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา บ้านมาบลาน หมู่ที่ 20 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่-ห้วยสามขา บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8, บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9