วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์วัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-050-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)