วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาผงเคมีแห้งบรรจุเครื่องมือดับเพลิงชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อจัดซุ้มกิจกรรมและของรางวัลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเวที พร้อมผูกผ้าตกแต่ง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ ดครงการจัดกิจการวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง