วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างจัดสถานทีจะบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ,โคกดินแดง,ห้วยสามขา,เต็งเตี้ย,มาบลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างยานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน เมษายน 2564 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง