วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก 15 ซอย ภายในหมู่บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม , คลอรีน) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ และแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่ - บ้านห้วยสามขา บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 , บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
11  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านโกรกมะขามป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่ - บ้านห้วยสามขา บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 , บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการหล่อเทียนและวัสดุในการตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกสี่แยกหนองเกตุ บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง