วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 และ TK - 410 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำรวจ โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดและบำรุงรักษาซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)