วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างดำเนินโครงการสำรวจสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลของโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา,เสื้อกีฬา พร้อมสกรีนเบอร์และตัวอักษรด้านหลัง (สำหรับนักกีฬา) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างจัดเตรียมสนามเพื่อการแข่งขัน,จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ กองอำนวยการและเต้นท์นักกีฬาหมู่บ้าน,จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา,จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงของโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2567 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ระยะ 30,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงรักษา หมายเลขทะเบียน งน 8842 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 054-052-001 และหมายเลข 054-054-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-065-122 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กฌ 3445 นครราชสีมา และเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-004-003 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง