วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่้ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างรถยนต์ฺโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสมาชิกสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 , 2 , 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง