วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บสันข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนซอยในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) เพิ่ีมเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายมาบลาน - หนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนขวาง จากสี่แยกโนนชะบู - เส้นทางหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีัมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง