วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต้นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง