วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อหินพรมิกสำเร็จรูป ซ๋อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโกรกมะขามป้อม (ทิศตะวันออกหมู่บ้าน-หนองตะคอง) หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการจัดทำปฎิทิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจการกู้ชีพกู้ภัย/ดับเพลิง (จัดหาผงเคมีบรรจุเครื่องมือดับเพลิงชนิดถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายมาบค่าย - หนองส้ม และถนนสายมาบค่าย - ป่ารัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3(มาบลาน) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางัวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ภาคเรียนที 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยืพัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง