วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาง ตลุกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มกะปะ หมู่ที่ 8 ตำบลทั้พร้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่และจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
เหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา
21  ต.ค. 2563
เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลทัพรั้ง
9  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บสันข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนซอยในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง