วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 และ TK - 410 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่องสามพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์วัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-050-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง