วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มโกรกมะขามป้อม - เชื่อมถนนสายหนองตอ ดอนเปล้า หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทัพรั้ง - เดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทัพรั้ง - เดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ และธงตราสัญลักษณ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง