วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่๒(หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2(หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว (1,700) สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐวัย ของศูนย์พัฒานเด้กเล็กแห่งที่ ๑(กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กฌ 3455 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว (1,700) สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังคุ้มหนองขอนเชื่อมบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองปล้องเชื่อมเส้นทางโนนงิ้ว หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง