วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายข้างวัดหนองยางถึงบ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายเต็งเตี้ย - โนนสำราญ หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเด่ินตะโก-หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายตลุกชงโค - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายห้้วยหุงเกลือ-มาบกราด หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก คุ้มกะปะ-โนนสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านทัพรั้งพัฒนา-ตะเคียนงาม หมู่ที่ 21 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายเลขครุภัณฑ์ 416-046-026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง-โคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง