วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-058-037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวบ้านปรางค์ชุมชนโบราณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ภายในตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5,8,9,16,20 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 142 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับลอากาศและย้ายกล้องวงจรปิด ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อหินพรีมิกสำเร็จรูป ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนม (เว๊ปไซต์) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง