วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว (1,700) สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังคุ้มหนองขอนเชื่อมบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองปล้องเชื่อมเส้นทางโนนงิ้ว หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างลงหินคลุกถนนสายโนนงิ้ว - โนนสำราญ -เต็งเตี้ย หมู่ที่ 15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาว่อมคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุ๊ก หมายลเขครุภัณฑ์ 416-058-036 (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม 8 ประการ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง