วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายบ้านกุดไผ่ -ห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง กว้าง 7 เมตร ยาว 2,580 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,060 ตารางเมตร ขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ลงหินคลุกเสริมผิวทาง 0.10 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2564
จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนทุกสาย ภายในบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 3451 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง