วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - 479 และ TK - 410 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์รถยนต์ (EMS) ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปดภค บริโภค บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน , เครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และตรวจเช็คระบบห้องเครื่องยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง