วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3(มาบลาน) ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดทำฝายแบบประชารัฐภายใต้โครงการ คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายกุดไผ่ - ห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทัพรั้ง - โคกเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลเครื่องสูบน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบปฎิบัติการฮาด์แวร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง