วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายตะเคียนงาม - โนนลอยโกรกพระงาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน(วันทำการ) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางตลุกชงโค - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมาบค่าย ทำนบพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง