วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-062-073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคบ้านตะเคียนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟนีออน ขนาด 18 วัตต์ (LED) เพื่อใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง