วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยสามขา - โคกสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโกรกมะขามป้อม - หนองยาง หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแยกเข้าบ้านห้วยหุงเกลือ หมู๋ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสี่มา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาว่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-056-028 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาอัพเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-057-033 (โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง