วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ยายเหงี่ยม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
22  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองกระทุ่ม - มาบลาน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง