วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม , คลอรีน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (โล่รางวัล+เสื้อกีฬา) โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทัพรั้งตำบลกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
อุปกรณ์กีฬา (ลูกเปตอง) โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทัพรั้งตำบลกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
19  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายกับปะ-สระพระ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรายนต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนงิ้ว - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง