วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำคลองอีสานเขียวบ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนฝายน้ำล้นเสียหายจากอุทกภัย ถนนคุ้ม 4 บ้านโกรกมะขามป้อม ฝายโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายทัพรั้ง - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 1 , ถนนคอนกรีตสายในบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 , ถนนสายหนองยาง ตลุกหมู และถนนคอนกรีตสายหลังวัดหนองยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อหลอดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าชุดเก่า ที่ชำรุดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน อบต.ทัพรั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนห้วยหุงเกลือถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายตลุกชงโค - หนองตอ , ลงดินถมช่วงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายโกรกมะขามป้อม - ตลุกชงดค หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง