วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์และศาลาที่พักผ่อน บริเวณสามแยกบ้านทัพรั้งหน้าทางเข้าโรงเรียนกุดตาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ยายเหงี่ยม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
22  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองกระทุ่ม - มาบลาน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง