วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยบ้านตายูร หมู่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกิจการประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 3 แยก - วัดโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อพันธุ์ไส้เดือนพร้อมอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินจำกัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการค้า ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำพุทธศักราช 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างกำจัดวัชพืชในแหล่งสระประปาน้ำคลองอีสานเขียวบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกในซอยต่างๆ ภายในบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง