วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
จ้างจัดซุ้มและตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน และเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันดินคลองอิสานเชียวที่เสียหายจากอุทกภัยและเปิดช่องระบายน้ำจากคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 15 และ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ และเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังแชมเปญเหล็กพร้อมระบบสูบน้ำ คุ้มโนนมะเหลี่ยม หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดทำถังกรองน้ำขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง