วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมหินคลุกทุกสายภายนบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคันดิน-พร้อมลงหินคลุก สี่แยกหนองเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ทุกเส้น ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายดอนขวาง - โคกดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายมาบลาน-หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 20 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสถานที่พักรอบอ่างเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือนิทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่๒(หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2(หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง