วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม , คลอรีน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (โล่รางวัล+เสื้อกีฬา) โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทัพรั้งตำบลกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
อุปกรณ์กีฬา (ลูกเปตอง) โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทัพรั้งตำบลกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
19  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายกับปะ-สระพระ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรายนต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนงิ้ว - โกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น (แอร์รถยนต์) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ยข 2322 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนเคพซีล รหัสสายทาง นม.ถ.166-03 บ้านทัพรั้งเดิ่นตะโก หมู่ที่ 1,4 ตำบลทัพรั้ง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)