วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ รถตู้โดยสานปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องเสียงตู้ลำโพงล้อลากจูงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสายบ้านโนนสูงป่ารังงามหนองส้มช่วงฟาร์มไก่ศิรินาฎ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง