วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านเดิ่นตะโก (คุ้มเดิ่นเห็ด) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อท่อพีวีซีประปาทดแทนท่อประปาเดิม ถนนสายปะคำ - บ้านเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทัพรั้งเดิ่นตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่่่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 417-056-004 เคียวเซร่า FS 6525 TK 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายกุดไผ่ห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง กว้าง 7 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)