วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 11 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันดินคลองอิสานเขียวที่เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายกัปปะ - โนนสง่า , ถนนสายกัปปะ - กุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น (แอร์รถยนต์) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทพเบียน ขฉ 3706 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันดินสระประปาและคลองอิสานเขียวที่เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง